تعویق برگزاری همایش و تمدید فرصت تحویل اصل مقاله
1400-06-07
تعویق برگزاری همایش و تمدید فرصت تحویل اصل مقاله

با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده و با عنایت به شرایط کرونایی در کشور، ضمن تعویق برگزاری همایش، زمان دقیق همایش 26 و 27 دی ماه 1400 تعیین شد.

ضمناً برای محققان و دانش پژوهان ارجمندی که تا الان موفق به تحویل اصل مقاله خود به دبیرخانه همایش نشده اند، تا پایان آبان ماه 1400 فرصت تحویل اصل مقاله تمدید شده است.