سومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شد
1397-02-04
سومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شد

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضاپیروزمند عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم درسومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی باعنوان «خانواده و آسیب های اجتماعی» که روز سه شنبه چهارم  اردیبهشت ماه 1397درپژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دانشگاه، برگزارشد، بامطرح کردن این سوال که رابطه متقابل خانواده و آسیب های اجتماعی چیست، گفت: دربررسی رابطه متقابل خانواده و آسیب های اجتماعی دو نوع نگاه وجود داردکه باید مکمل یکدیگر شوند، یکی تاثیر نگاه اسلامی به خانواده و توجه به «درون خانواده» به  این معنی که اسلام چه ساختاری را در درون خانواده طراحی و مهندسی کرده است و دیگری «برون خانواده» از این دو زاویه که هم به درون خانواده و هم به برون خانواده بنگریم که خانواده چه تاثیرات مثبتی درکاهش آسیب های اجتماعی خواهد داشت.دکتر پیروزمند در خصوص سوال اصلی پژوهش به امکان پذیری کاهش آسیبهای اجتماعی به واسطه خانواده اشاره کرد و افزود سطوح بحث در سه بخش قابل ا