1. نشست علمی_تخصصی با موضوع "احیای هویت" برگزار می شود
2. نشست علمی-تخصصی "تأملی انتقادی در آسیب شناسی اجتماعی" برگزار می‌شود.
3. نشست علمی-تخصصی « آسیب شناسی خانواده در ایران» برگزار می شود
4. نشست علمی-تخصصی "آسیب شناسی تعاملات خویشاوندی در جامعه شهری ایران" برگزار می‌شود
5. نشست علمی-تخصصی عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی از منظر منابع اسلامی برگزار می شود
6. تعویق برگزاری همایش و تمدید فرصت تحویل اصل مقاله
برگزاری همایش تا 26 و 27 دی 1400 به تعویق افتاد و مهلت تحویل اصل مقالات تا پایان آبان 1400 تمدید شد.