• شناسایی ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی
  • ایجاد گفتمان اسلامی در عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی
  • ایجاد حساسیت مضاعف در میان اساتید و پژوهشگران نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی
  • فراهم‌سازی بستر لازم برای تولید فکر و ارائه راهبردهای اسلامی برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی